Πρόβλημα στο Δήμο Στροβόλου;

Στείλτε μας απλά ένα μήνυμα στο strovolos.greens@gmail.com και εμείς θα το προωθήσουμε στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου και θα σας ενημερώνουμε ανάλογα

Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2008

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Επωνυμία – Έδρα

Άρθρο 1: Επωνυμία

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Περιβαλλοντικός Όμιλος Στροβόλου». Είναι οργάνωση ανεξάρτητη μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνεργάζεται με παρεμφερείς Κυπριακές και ξένες οργανώσεις και οργανισμούς.

Άρθρο 2: Έδρα

Έδρα του Ομίλου ορίζεται ο Στρόβολος, Λεωφ. Αθαλάσσας 169, γρ. 301, 2024 Στρόβολος

Σκοποί – Μέσα

Άρθρο 3: Σκοποί

1. Η προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, εξασφαλίζοντας την οικολογική ισορροπία με σεβασμό προς τις πολιτιστικές αξίες.
2. Η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής γνώσης και συνείδησης στην Κύπρο με όλα τα κατάλληλα μέσα. Η διάδοση της ιδέας του οικολογικού κινήματος σαν συνισταμένη μιας σφαιρικής αντίληψης της αειφορίας, της ποιότητας της ζωής, της υγείας και του δικαιώματος των πολιτών για ένα καθαρό και υγειές περιβάλλον.
3. Η διενέργεια και υποστήριξη οικολογικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων στην Κύπρο και η συμμετοχή σε ανάλογες δραστηριότητες στο εξωτερικό.
4. Η ενθάρρυνση ενεργειών και δράσεων που υλοποιούν γενικούς οικολογικούς στόχους, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων, η χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, οι ήπιες τεχνολογίες, η αντίθεση στη χρήση χημικών, γενετικώς μεταλλαγμένων οργανισμών, πυρηνικής ενέργειας, ανεξέλεγκτης ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών, εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας και καλωδίων υψηλής τάσης εντός κατοικημένων περιοχών, χωρίς βέβαια να παραβλέπετε το πρόβλημα της Τουρκικής κατοχής και την ανάγκη απελευθέρωσης της Κύπρου.
5. Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και πληροφόρησης για την παροχή τεχνικής, επιστημονικής και νομικής βοήθειας σε πρωτοβουλίες τοπικού χαρακτήρα καθώς και η δημιουργία υποδομής για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών.
6. Η καθιέρωση, ενθάρρυνση και εμπέδωση της οικολογικής ανάλυσης και κριτικής στον τόπο μας. Η εντόπιση και ανάλυση των πιο βασικών παραγόντων που οδηγούν στην οικολογική αλλοίωση του περιβάλλοντος και της κοινωνίας μας.
7. Η εκπόνηση ή ανάθεση εκπόνησης μελετών και ερευνών μέσα στα πλαίσια της οικολογικής και περιβαλλοντικής θεματολογίας.
8. Η επίδραση στις αποφάσεις που αφορούν την Κύπρο, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την οικολογική ισορροπία γενικότερα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας. Μιας ανάπτυξης που θα βασίζεται στην παραγωγή εναλλακτικών πηγών ενέργειας, ήπια, ανανεώσιμα και ανακυκλώσιμα, αξιοποιώντας κυρίως τους τοπικούς, φυσικούς πόρους.
9. Η προσφορά στον αγώνα του Κυπριακού λαού για απελευθέρωση από τον Τούρκο εισβολέα. Η συνεχής διεθνής καταγγελία της αλλοίωσης του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στα κατεχόμενα με έμφαση στην καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και της δημογραφικής αλλοίωσης.

Άρθρο 4: Μέσα

Για την εξυπηρέτηση και προώθηση των ως άνω στόχων, ο Όμιλος μπορεί:

1. Να διορίζει τα κατάλληλα όργανα, όπως επιτροπές, ομάδες εργασίας, κέντρα μελετών των οποίων η λειτουργία και οι μεταξύ τους σχέσεις καθώς και η σχέση τους με τον Όμιλο προβλέπονται από το παρόν καταστατικό ή τους ανάλογους εσωτερικούς κανονισμούς.
2. Να οργανώνει εκδηλώσεις σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.
3. Να συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και φορείς στην Κύπρο και το εξωτερικό.
4. Να χρησιμοποιεί κάθε άλλο νόμιμο μέσο για την προώθηση των σκοπών του.

Μέλη – Γενική Συνέλευση – Αποφάσεις

Άρθρο 5: Μέλη - Μέλος έχει δικαίωμα να εγγραφεί:

1. Κάθε πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ο οποίος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, έχει καθαρό ποινικό μητρώο και δεν του έχει στερήσει τα πολιτικά του δικαιώματα Κυπριακό ή ξένο δικαστήριο.
2. Όποιος πολίτης συμφωνεί με τους σκοπούς, τις αρχές και τον τρόπο λειτουργίας του, όπως αυτά ορίζονται από τις διακυρήξεις, τα κείμενα, το καταστατικό και τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Ομίλου.
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική προς τούτο αίτηση η οποία θα πρέπει να υποστηρίζεται εγγράφως από δύο μέλη και θα τυγχάνει της τελικής έγκρισης της από τη Γενική Γραμματεία.
4. Όλα τα μέλη θεωρούνται ισότιμα όσον αφορά όλες τις διαδικασίες λειτουργίας του Ομίλου

Άρθρο 5α : Όροι αποχώρησης

Κάθε μέλος έχει δικαίωμα να αποχωρήσει από το Σωματείο δίνοντας ενός μηνός γραπτή ειδοποίηση.

Άρθρο 6: Διαγραφή μελών

Διαγραφή μέλους γίνεται μετά από απόφαση της Γενικής Γραμματείας όταν συντρέχει ένας εκ των ακόλουθων λόγων:
Α) Το μέλος προβαίνει σε ενέργειες που αντίκεινται προς τους σκοπούς και τις αρχές του Ομίλου
Β) Όταν δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις (καταβολή ετήσιας συνδρομής)
Γ) Όταν κατ’ επανάληψη απέχει από τις δραστηριότητες του Ομίλου
Δ) Όταν με τις πράξεις ή/και ενέργειες του αντιστρατεύεται τις θέσεις, αρχές, αποφάσεις ή σκοπούς του Ομίλου, προβαίνει δημόσια σε κατηγορίες ή/και συκοφαντίες άλλων μελών του Ομίλου και γενικά με την συμπεριφορά του βλάπτει τους στόχους του Ομίλου.
Ε) Μετά από γραπτή αίτηση μέλους για διαγραφή του.

Άρθρο 7: Γενική Συνέλευση

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο αποφασιστικό όργανο του Ομίλου, η οποία συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα όπως ήθελε ορίσει:
- Η Γενική Συνέλευση
- Η Γενική Γραμματεία
- Όταν αυτό ζητηθεί εγγράφως από το 10% των εγγεγραμμένων μελών.

2. Της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας του Ομίλου. Αν κριθεί σκόπιμο, τα καθήκοντα του προέδρου αναλαμβάνει τριμελές προεδρείο. Στα καθήκοντα του προέδρου περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
- Καταρτισμός ημερήσιας διάταξης, με προτεραιότητα την γενική ενημέρωση για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις και την πορεία του Ομίλου
- Προδιαγραφή, κατά το δυνατόν, της ημερήσιας διάταξης της επόμενης Γ.Σ.
3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε θέματα προς συζήτηση στη Γ. Σ. νοουμένου ότι το ζητήσουν εγγράφως τρεις τουλάχιστον μέρες πριν από τη σύγκληση της συνεδρίας. Η Γενική Γραμματεία έχει δικαίωμα απόρριψης θέματος που προτείνεται αν τούτο κριθεί αναγκαίο.
4. Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από την Γενική Γραμματεία μετά από έγγραφη ειδοποίηση 7 ημερών προ της συνελεύσεως, απευθυνόμενη προς όλα τα μέλη ή με ανακοίνωση στον τύπο ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την καθορισμένη ημερομηνία. Στην επιστολή ή την ανακοίνωση θα γράφονται όλα τα θέματα προς συζήτηση

Άρθρο 8: Αποφάσεις

1. Όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη λήψη αποφάσεων. Λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα ώστε να αποφεύγεται κρίσιμη σύγκρουση απόψεων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ομοφωνία, οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.
2. Οι αποφάσεις του Ομίλου που λαμβάνονται από τη Γ.Σ. είναι δεσμευτικές για τα μέλη.
3. Οι υποομάδες και τα άτομα είναι υπόλογα στην Γ.Σ. Η Γ.Σ. μπορεί ανά πάσα στιγμή να ασκήσει έλεγχο σχετικά με αποφάσεις που λήφθηκαν ή μέθοδοι που ακολουθήθηκαν ή υποχρεώσεις που δεν έχουν εκτελεστεί.
4. Η Γ.Σ. των μελών είναι το κυρίαρχο όργανο του Ομίλου. Σε περίπτωση που δεν ανατίθεται με το παρόν καταστατικό αρμοδιότητα, μεθοδολογία ή διαδικασία, η Γ.Σ. αποφασίζει και η απόφαση επί του συγκεκριμένου θέματος θεωρείται δεσμευτική.
5. Η Γ.Σ. έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκλογή των διοικητικών οργάνων του Ομίλου, για τη διαγραφή μελών και τις μεταβολές εσωτερικών κανονισμών.

Διοίκηση του Ομίλου – Γενική Γραμματεία – Επιτροπές Εργασίας

Άρθρο 9: Διοίκηση

Οι εργασίες και οι δραστηριότητες του Ομίλου συντονίζονται και διεκπεραιώνονται από την Γενική Γραμματεία και τις επιτροπές εργασίας.

Άρθρο 10: Γενική Γραμματεία

1. Η Γενική Γραμματεία του Ομίλου είναι πενταμελής και αποτελείται από:
(α) Γενικό Γραμματέα
(β) Βοηθό Γενικό Γραμματέα
(γ) Οικονομικό Υπεύθυνο
(δ) Οργανωτικό Υπεύθυνο
(ε) Μέλος

2. Η Γ.Γ. εκλέγεται από την ετήσια Γ.Σ. με παρόντα τουλάχιστον το 50% των μελών. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον Όμιλο.
3. Τις εκλογές για την Γ.Γ. εποπτεύει τριμελής εφορευτική επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Γ.Σ.

Άρθρο 11: Επιτροπές Εργασίας

1. Για τη διεκπεραίωση των εργασιών του Ομίλου δημιουργούνται επιτροπές εργασίας (μόνιμες ή προσωρινές ανάλογα με τις ανάγκες του Ομίλου). Ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας είναι δυνατόν να υπάρχουν πολλές συνεργαζόμενες επιτροπές.
2. Η κάθε επιτροπή συνεδριάζει σε χρόνο που καθορίζει η ίδια και μελετά, μεθοδεύει, λαμβάνει αποφάσεις και εκτελεί. Κάθε απόφαση πρέπει να εγκρίνεται από τη Γ.Γ. πριν η επιτροπή προχωρήσει στην υλοποίηση της.
3. Για κάθε επιτροπή εργασίας ορίζεται από τη Γ.Γ. συντονιστής ο οποίος έχει την ευθύνη της συγκρότησης της ομάδας και την αναφορά των αποτελεσμάτων της εργασίας της επιτροπής στη Γ.Γ.

Οικονομικά

Άρθρο 12: Πόροι του Ομίλου

Η χρηματοδότηση του Ομίλου προέρχεται από τις συνδρομές των μελών, όπως αυτή ορίζεται από τη Γ.Σ. Συμπληρωματικοί πόροι δυνατόν να προέρχονται από χορηγίες μελών και φίλων, προσώπων φυσικών ή νομικών, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, από επιχορηγήσεις του κράτους, της ευρωπαϊκής ένωσης ή διεθνών οργανισμών και από τα εν γένει έσοδα από εκδόσεις, εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες. Οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση δεν πρέπει να δεσμεύει την ανεξαρτησία και την αυτονομία του Ομίλου.
Οι οικονομικές ενισχύσεις παρουσιάζονται μαζί με τα υπόλοιπα οικονομικά του Ομίλου στην ετήσια οικονομική έκθεση κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

Έλεγχος Λογαριασμών

Α) Ο Σύνδεσμος θα τηρεί λογιστικά βιβλία που θα ελέγχονται στο τέλος του οικονομικού έτους από εγκεκριμένο ελεγκτή που θα διορίζεται από την γενική συνέλευση και θα είναι ανεξάρτητος, δηλαδή δεν θα προέρχεται από μέλη του συνδέσμου.
Β) Στο τέλος του χρόνου ο οικονομικός υπεύθυνος θα υποβάλλει προς την γενική γραμματεία ταμιακή έκθεση για έλεγχο.
Γ) Το οικονομικό έτος είναι από 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Καταστατικό - Διάλυση

Άρθρο 13: Τροποποίηση Καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού του Ομίλου γίνεται κατά τη διάρκεια Καταστατικού Συνεδρίου το οποίο συγκαλείτε με απόφαση της Γενικής Γραμματείας ή της Γενικής Συνέλευσης ή με γραπτή αίτηση του 1/3 των εγγεγραμμένων μελών.
Σε περίπτωση τροποποιήσεως σκοπού του Σωματείου η απόφαση της Γενικής συνέλευσης είναι έγκυρη μόνο εάν ψηφίσουν υπέρ της τροποποιήσεως τα ¾ του συνόλου των μελών του Συνδέσμου. (τα οποία είναι παρόντα και δεόντως ειδοποιημένα)

Άρθρο 13α: Ερμηνεία καταστατικού

Οποιοδήποτε θέμα δεν προνοείται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας που είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να ερμηνεύει πρόνοιες του καταστατικού.

Άρθρο 14: Διάλυση

1. Διάλυση του Ομίλου γίνεται όταν ο αριθμός των μελών του είναι λιγότερα από είκοσι (20)
2. Όταν αυτό αποφασισθεί από το 75% των μελών του
3. Σε περίπτωση διάλυσης του Ομίλου, κάθε περιουσιακό στοιχείο περιέχεται σε άλλες περιβαλλοντικές ή/και οικολογικές οργανώσεις.
4. Ο Όμιλος, με τη διάλυση του, τελεί υπό εκκαθάριση. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση του, λογίζεται ως υφιστάμενο.
5. Η εκκαθάριση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου 57/72.
6. Σε περίπτωση Διαλύσεως του Σωματείου, για την αποπληρωμή τυχόν χρεών και υποχρεώσεων του, ευθύνεται η τυχόν υπάρχουσα περιουσία του Σωματείου και σε καμία περίπτωση τα μέλη του.

Άρθρο 15: Πολιτική Ανάμειξη

1. Η Ανάμειξη του συνδέσμου σε θέματα πολιτικά απαγορεύεται απολύτως

Δεν υπάρχουν σχόλια: